લોકડાઉન ના સમય માં ઓનલાઇન રાજયોગ શિબિર

ભાવનગર સેવાકેન્દ્ર દ્વારા લોકડાઉન ના સમય માં ભાવનગર ના ભાઈઓ બહેનો માટે ઓનલાઈન રાજયોગ શિબિર નું આયોજન Zoom એપ્લિકેશન ના માધ્યમ થી કરવામાં આવ્યું જેમાં 70 જેટલા શિબિરાર્થીઓ એ ભાગ લીધો.જેનું સફળતા પૂર્વક સંચાલન બ્રહ્માકુમારી નમ્રતાબેન દ્વારા કરવામાં આવ્યું.