કલેક્ટર શ્રી યોગેશ નીરગુડે ને બ્ર.કુ. તૃપ્તિબેન રક્ષાબંધન કરી રહ્યા છે.