મેયર શ્રી કિર્તીબેન દાણીધારીયા ને બ્ર.કુ. નમ્રતાબેન રક્ષાબંધન કરી રહ્યા છે.