મેયર શ્રી, કિર્તીબેન દાણીધારીયા નુ સન્માન કરતા આદરણીય તૃપ્તિદીદીજી