વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિતે ભાવનગર બ્રહ્માકુમારી દ્વારા વૃક્ષારોપણ કરવામા આવ્યુ