ચિત્રા જી.આઈ.ડી.સી.-ભાવનગર સેવાકેન્દ્ર દ્વારા માર્કેટિંગ યાર્ડ માં રક્ષાબંધન

ચિત્રા જી.આઈ.ડી.સી.-ભાવનગર સેવાકેન્દ્ર દ્વારા માર્કેટિંગ યાર્ડ માં ઈશ્વરીય સંદેશ આપી રક્ષાબંધન કરતાં બ્રહ્માકુમારી નમ્રતાબેન તથા બ્રહ્માકુમારી કોમલબેન